Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Chỉnh sửa cấu hình thông báo của bạn

background image

Chỉnh sửa cấu hình thông báo của bạn

Mẹo: Bạn có thể xem mô tả về cài đặt mặc định đối với từng cấu hình thông báo trên màn hình Thông báo,
bên dưới mục Cấu hình.

1. Trên màn hình chính, hãy vuốt xuống từ trên cùng của màn hình.
2. Nhấn Cài đặt > Thông báo.
3. Bên dưới mục Cấu hình, hãy nhấn vào cấu hình bạn muốn thay đổi.
4. Nếu cần thiết, để thay đổi mô tả về cấu hình, hãy nhấn . Nhập mô tả ngắn gọn cho cấu hình này.
5. Thay đổi cài đặt Âm thanh, Rung, Thông báo trong lúc gọi, Xem trước nhanh, hoặc LED.
6. Nếu cần thiết, để cài thông báo tùy chỉnh sẽ ghi đè lên cài đặt cho cấu hình thông báo cho một ứng

dụng cụ thể, hãy nhấn Tùy chỉnh thông báo ứng dụng.