Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Giới thiệu về thông báo

background image

Giới thiệu về thông báo

Cấu hình thông báo

Bạn có thể sử dụng các cấu hình thông báo trên thiết bị BlackBerry của mình để điều khiển bạn sẽ được
cảnh báo như thế nào đối với tin nhắn mới và cuộc gọi điện thoại. Theo mặc định, thiết bị của bạn sẽ có bảy
cấu hình thông báo, bao gồm Bình thường, Chỉ cuộc gọi điện thoại, Chỉ rung, Im lặng, Không làm phiền,
Họp và Bên giường. Mỗi cấu hình đều có cài đặt mặc định, nhưng bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt và thay
đổi chúng chẳng hạn như mức âm lượng và nhạc chuông. Bạn cũng có thể thêm cấu hình thông báo của
riêng mình và tùy chỉnh cài đặt.

Thông báo tùy chỉnh của ứng dụng

Bạn có thể đặt các cài đặt trong thông báo tùy chỉnh cho ứng dụng trong một cấu hình xác định. Các tùy
chỉnh ở cấp độ ứng dụng được cài trên cơ sở theo từng cấu hình, có nghĩa là bạn có thể đặt các cài đặt
thông báo khác nhau cho cùng một ứng dụng. Các tùy chỉnh ứng dụng sẽ ghi đè lên các cài đặt của cấu
hình thông báo.

Thông báo của số liên lạc cụ thể

Bạn có thể cài thông báo cho số liên lạc cụ thể để có thể ghi đè lên các cài đặt thông báo của các cấu hình
và ứng dụng, tùy thuộc vào các cài đặt thông báo được thiết lập như thế nào. Có thể cài tùy chỉnh liên lạc
để ghi đè lên cài đặt của cấu hình thông báo và mọi cài đặt thông báo tùy chỉnh của ứng dụng bạn đã cài
hoặc thông báo của liên lạc cụ thể có thể thực hiện theo cài đặt.

Cảnh báo cấp độ 1

Bạn cũng có thể cài cảnh báo Cấp độ 1 cho các tin nhắn cụ thể và nhận thông báo với các tin nhắn này vốn
sẽ ghi đè lên tất cả các cài đặt thông báo đã có sẵn.

Điện thoại và giọng nói

Hướng dẫn sử dụng

51