Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tùy chỉnh các thông báo cho một ứng dụng

background image

Tùy chỉnh các thông báo cho một ứng dụng

Khi cài thông báo tùy chỉnh cho một ứng dụng, bạn có thể dùng thông báo được tùy chỉnh làm cài đặt mặc
định cho ứng dụng đó ở tất cả các cấu hình. Thông báo ứng dụng tùy chỉnh sẽ làm mất hiệu lực các thông
báo trong cấu hình, nhưng không làm mất hiệu lực thông báo tùy chỉnh cho các liên lạc.

Ghi chú: Cấu hình Im lặng sẽ ghi đè lên tất cả các cài đặt khác và thiết bị BlackBerry sẽ vẫn im lặng, ngay
cả khi bạn cài thông báo tùy chỉnh cho một ứng dụng.

1. Trên màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn Cài đặt > Thông báo.
3. Nhấn vào một cấu hình.
4. Nhấn Tùy chỉnh thông báo ứng dụng
5. Nhấn vào một ứng dụng.
6. Thay đổi các cài đặt Âm thanh, Nhạc chuông, Ghi đè âm lượng cấu hình, Rung, LED, Màu LED hoặc

Thông báo Hub.

7. Để đổi cài đặt cập nhật trở thành cài đặt thông báo mặc định cho ứng dụng trong tất cả các cấu hình

thông báo, hãy nhấn .

Ghi chú: Nếu Âm thanh, Rung hoặc LED bị tắt trong một cấu hình, các cài đặt này sẽ không bị ảnh
hưởng bởi các cài đặt thông báo mặc định mà bạn đã cài.

Để trả các thông báo cho ứng dụng trở về cài đặt cấu hình hiện tại, hãy nhấn .