Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Bật chế độ bên giường

background image

Bật chế độ bên giường

Khi đang bật chế độ bên giường, bạn sẽ không được thông báo về các tin nhắn mới, nhưng bất cứ báo thức
nào mà bạn đã cài sẽ kêu và thiết bị BlackBerry của bạn sẽ hiển thị thời gian, được chiếu sáng lờ mờ. Bạn
cũng có thể cài tùy chọn để bật Chế độ tiết kiệm pin hoặc tắt kết nối không dây khi ở Chế độ bên giường.

1. Trong ứng dụng Đồng hồ, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn .

Mẹo: Khi báo thức của bạn bị tắt ở chế độ bên giường, bạn có thể nhấn bất cứ điểm nào trên màn hình để
báo lại báo thức đó. Để tắt báo thức trong chế độ bên giường, hãy vuốt từ phía dưới cùng của màn hình lên
trên.

Ứng dụng và tính năng

Hướng dẫn sử dụng

236

background image

Thay đổi cài đặt cho Chế độ bên giường

Khi thiết bị của bạn đang ở Chế độ bên giường, bạn có thể chọn để bật tự động Chế độ tiết kiệm pin hoặc
tắt tất cả các kết nối không dây.

1. Trong ứng dụng Đồng hồ, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn vào .
3. Thực hiện bất cứ thao tác nào sau đây:

Bật khóa chuyển Tiết kiệm pin chế độ Bên giường.

Tắt khóa chuyển Kết nối không dây trong chế độ Bên giường.