Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Xem địa chỉ của số liên lạc trên bản đồ

background image

Xem địa chỉ của số liên lạc trên bản đồ

Nếu bạn đã thêm một địa chỉ vào mục nhập trong ứng dụng Danh bạ, bạn có thể xem vị trí của liên lạc trên
bản đồ và xem đường đi.

1. Trong ứng dụng Bản đồ, hãy nhấn vào > .
2. Nhấn Danh bạ.
3. Chạm và giữ tên của một liên lạc.
4. Nhấn vào .

Ứng dụng và tính năng

Hướng dẫn sử dụng

243