Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tính toán lại lộ trình

background image

Tính toán lại lộ trình

Khi đang xem hoặc nghe các chỉ dẫn đường đi theo từng ngã rẽ, bạn có thể tính toán lại bằng tay các chỉ
dẫn đường đi khi thực hiện sai một ngã rẽ hoặc muốn các chỉ dẫn đường đi thay thế.

1. Nếu bạn đang trong chế độ xem đường, để hiện thanh dẫn đường, hãy nhấn vào màn hình.
2. Nhấn > .