Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Giới thiệu ứng dụng Danh bạ

background image

Giới thiệu ứng dụng Danh bạ

Nếu bạn đã thêm một tài khoản email hoặc tài khoản mạng xã hội vào thiết bị của bạn, các liên lạc từ tài
khoản đó có thể xuất hiện trong danh sách liên lạc của bạn. Rất đơn giản để tìm thấy những người mà bạn
muốn kết nối vì thiết bị của bạn sẽ tự động kết hợp các liên lạc có chung họ và tên, địa chỉ email, hoặc số
điện thoại di động.