Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Thay đổi liên lạc trong ứng dụng Danh bạ

background image

Thay đổi liên lạc trong ứng dụng Danh bạ

Thêm hoặc thay đổi một hình ảnh cho một liên lạc

1. Trong ứng dụng Danh bạ, hãy nhấn > .

Ứng dụng và tính năng

Hướng dẫn sử dụng

229

background image

Để sử dụng hình ảnh từ một tài khoản mạng xã hội mà bạn đã thêm vào, hãy nhấn vào một trong
những hình ảnh có sẵn ở phía trên cùng màn hình.

• Để sử dụng hình ảnh đã lưu, trong vùng hình ảnh, hãy nhấn . Duyệt đến hình ảnh đó.
• Nếu được hỗ trợ, để chụp ảnh bằng máy ảnh, trong vùng hình ảnh, hãy nhấn . Nhấn . Chụp

ảnh. Nếu cần thiết, hãy cắt xén hoặc chỉnh sửa hình ảnh. Nhấn Xong.

2. Nhấn vào Lưu.

Thay đổi thông tin cho một liên lạc

1. Trong ứng dụng Danh bạ, hãy nhấn > .
2. Thực hiện các thay đổi của bạn. Để thêm trường bổ sung, hãy nhấn .
3. Nhấn vào Lưu.

Xóa một liên lạc

1. Chạm và giữ một liên lạc.
2. Nhấn .

Sao chép liên lạc vào một tài khoản hoặc vị trí lưu trữ khác

Nếu có nhiều tài khoản trên thiết bị BlackBerry của mình, bạn có thể sao chép một liên lạc vào một trong
số các tài khoản đó, hoặc vào thẻ SIM của bạn.

1. Trong ứng dụng Danh bạ, chạm và giữ một liên lạc.
2. Nhấn .
3. Đánh dấu hộp chọn bên cạnh một tài khoản hoặc vị trí lưu trữ.
4. Nhấn Xong.