Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tìm hiểu những gì bạn có thể nói hoặc nhập vào trong BlackBerry Assistant

background image

Tìm hiểu những bạn thể nói hoặc nhập vào trong BlackBerry Assistant

Bạn có thể tìm thấy một danh sách các yêu cầu mẫu mà bạn có thể nói hoặc nhập vào cho từng ứng dụng
hoặc dịch vụ mà BlackBerry Assistant hỗ trợ. Tùy thuộc vào ngôn ngữ thiết bị của bạn, cài đặt BlackBerry
Assistant, hoặc mạng không dây, một số ứng dụng hoặc dịch vụ có thể không sử dụng được.

1. Trên màn hình chính BlackBerry Assistant , hãy nhấn vào .
2. Nhấn vào một ứng dụng hoặc dịch vụ để xem danh sách các yêu cầu mẫu.