Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Đổi tên thư mục

background image

Đổi tên thư mục

1. Trên màn hình chính, nhấn vào một thư mục.
2. Ở cuối màn hình, chạm và giữ tên thư mục.
3. Nhập tên mới của thư mục đó.
4. Nhấn Đổi tên .