Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Chia sẻ thẻ thông minh

background image

Chia sẻ thẻ thông minh

Tính năng NFC có thể không sử dụng được tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây, các cài đặt của
người quản trị và model thiết bị BlackBerry của bạn.

Trong ứng dụng Thẻ thông minh, hãy chạm và giữ một thẻ.

• Để hiển thị thẻ thông minh dưới dạng mã QR Code cho một thiết bị khác quét, hãy nhấn .

Để chia sẻ thẻ thông minh qua thư, chẳng hạn như email hoặc tin nhắn văn bản, hoặc để chia sẻ thẻ
thông minh đó với một ứng dụng, chẳng hạn như BlackBerry Remember, hãy nhấn . Nhấn vào một
loại tin nhắn hoặc ứng dụng.

• Để gửi thẻ thông minh sang một thiết bị BlackBerry khác có hỗ trợ NFC, hãy nhấn > NFC. Đặt thẳng

hàng phần lưng của các thiết bị lại với nhau.

• Để sao chép thẻ thông minh vào một thẻ NFC có thể ghi được, hãy nhấn . Chạm nhẹ thiết bị của bạn

vào thẻ NFC.

Mẹo: Các thẻ NFC thường được bán dưới dạng các nhãn dính. Nếu bạn sao chép thẻ thông minh của
mình vào một nhãn dính thẻ NFC, bạn có thể dính thẻ thông minh đó gần như ở bất cứ nơi nào.

Khóa thẻ thông minh

Tính năng NFC có thể không sử dụng được tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây, các cài đặt của
người quản trị và model thiết bị BlackBerry của bạn.

Nếu bạn sao chép thẻ thông minh vào một thẻ NFC cho phép ghi, và bạn dự định để thẻ đó tại nơi công
cộng, bạn nên khóa thẻ NFC của mình lại để ngăn ngừa can thiệp chỉnh sửa. Khi thẻ NFC đã bị khóa, thẻ
đó sẽ không thể bị mở khóa, thay đổi, hoặc bị xóa được.

1. Trong ứng dụng Thẻ thông minh, hãy nhấn > .
2. Đặt phần lưng thiết bị BlackBerry của bạn gần với thẻ.

Ứng dụng và tính năng

Hướng dẫn sử dụng

256