Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Sắp xếp các đánh dấu trang của bạn

background image

Sắp xếp các đánh dấu trang của bạn

Một ý tưởng hay là luôn giữ cho các đánh dấu trang của bạn được sắp xếp tổ chức gọn gàng để có thể dễ
dàng tìm thấy các trang web mà bạn đang tìm.

Thay đổi các đánh dấu trang của bạn

Bạn có thể đổi tên hoặc địa chỉ web của một chỉ mục.

1. Trong Trình duyệt, hãy nhấn > .
2. Chạm và giữ một chỉ mục.
3. Nhấn .
4. Nhập một tên mới hoặc địa chỉ trang web.

Thêm, đổi tên hoặc xóa thẻ đánh dấu trang

Thẻ này giúp bạn phân loại các chỉ mục để bạn có thể tìm thấy chúng nhanh chóng hơn. Ví dụ, bạn có thể
sử dụng các thẻ để sắp xếp các trang web hoặc blog liên quan đến tin tức được bạn ưa thích.

Trong Trình duyệt BlackBerry, hãy nhấn > .

• Để thêm thẻ, hãy chạm và giữ một chỉ mục. Nhấn . Trong trường Thêm thẻ, hãy nhập vào tên thẻ.
• Để đổi tên thẻ, nhấn Thẻ. Chạm và giữ một thẻ. Nhấn . Nhập tên mới cho thẻ đó.
• Để xóa thẻ khỏi một chỉ mục, hãy chạm và giữ một chỉ mục. Nhấn . Nhấn vào thẻ.
• Để xóa tất cả các mẫu của thẻ, hãy nhấn Thẻ. Chạm và giữ một thẻ. Nhấn .

Xóa một đánh dấu trang

1. Trong Trình duyệt, hãy nhấn > .
2. Chạm và giữ một dấu trang.
3. Nhấn .