Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Giới thiệu về chứng chỉ trang web

background image

Giới thiệu về chứng chỉ trang web

Các chứng chỉ giúp xác minh một trang web là hợp pháp. Các trang web có yêu cầu bảo mật nâng cao,
chẳng hạn như các trang web ngân hàng, thường sử dụng các chứng chỉ để chứng minh tính xác thực. Nếu
một trang web có chứng chỉ, biểu tượng chứng chỉ sẽ xuất hiện bên cạnh thanh địa chỉ web.