Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Chia sẻ liên kết hoặc ảnh

background image

Chia sẻ liên kết hoặc ảnh

Bạn có thể chia sẻ các mục trên web qua email, tin nhắn văn bản, Facebook, Twitter, BBM, và nhiều hơn
nữa.

Trong Trình duyệt BlackBerry, hãy làm một trong những điều sau đây:

• Để chia sẻ trang web bạn đang xem, hãy nhấn > .
• Để chia sẻ một liên kết hoặc hình ảnh, hãy chạm và giữ liên kết hoặc hình ảnh đó. Nhấn .