Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tìm các tập tin mà bạn đã tải về

background image

Tìm các tập tin bạn đã tải về

Sau khi tải xuống một tập tin từ Trình duyệt BlackBerry, bạn có thể vào trình quản lý tải xuống để tìm thấy
nó lần nữa, mở tập tin đó và chia sẻ nó.

Trong Trình duyệt, hãy nhấn > .

Ứng dụng và tính năng

Hướng dẫn sử dụng

248

background image

Xóa danh sách các tập tin tải xuống

Trong Trình duyệt, hãy nhấn > > .