Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Thay đổi cài đặt Trình duyệt

background image

Thay đổi cài đặt Trình duyệt

Tùy chỉnh màn hình bắt đầu Trình duyệt

Bạn có thể thay đổi những gì bạn thấy khi lần đầu tiên mở Trình duyệt BlackBerry. Bạn có thể cài một trang
chủ cụ thể, hiển thị hình thu nhỏ các trang web mà bạn truy cập gần đây hoặc thường xuyên, hoặc mở các
trang web đã được mở trong phiên làm việc Trình duyệt trước đó của bạn.

1. Trong Trình duyệt, nhấn > > Hiển thị hành động.
2. Nhấn vào danh sách thả xuống Hiện khi khởi động.

Để cài một trang chủ cụ thể, hãy nhấn Trang chủ của tôi. Nhập địa chỉ web.

Để hiển thị hình thu nhỏ của các trang web mà bạn đã truy cập gần đây hoặc thường xuyên, hãy nhấn
Trang tab mới.

Để mở các trang web từ phiên làm việc Trình duyệt trước đó của bạn, hãy nhấn Tab của tôi từ lần gần
đây nhất.