Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Bật hỗ trợ giọng nói trong chế độ trình đọc

background image

Bật hỗ trợ giọng nói trong chế độ trình đọc

Với hỗ trợ bằng giọng nói, bạn có thể nghe tất cả hoặc một phần bài viết được đọc to lên khi đang ở trong
chế độ trình đọc.

1. Nhấn .
2. Thực hiện bất cứ thao tác nào sau đây:

• Để tạm dừng hỗ trợ bằng giọng nói, hãy nhấn .
• Để tiếp tục hỗ trợ bằng giọng nói, hãy nhấn .
• Để nghe một phần cụ thể của một tài liệu, hãy chọn một khối văn bản. Nhấn .