Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Xem tập tin

background image

Xem tập tin

Xem tập tin trên thiết bị

Để xem một tập tin trong Trình quản Lý Tập tin:

1. Nhấn vào một thư mục.
2. Nhấn vào một tập tin bạn muốn xem.

Để quay trở lại, hãy nhấn .

Mẹo: Nếu đã kích hoạt BlackBerry Balance trên thiết bị của bạn và bạn muốn truy cập các tập tin công việc
của mình, trên màn hình chính, hãy vuốt xuống từ trên cùng của màn hình. Nhấn Chuyển sang công việc.

Xem tập tin trên các thiết bị hoặc mạng đã kết nối

Bạn có thể xem tập tin trên các điện thoại được kết nối đến thiết bị BlackBerry của bạn, chẳng hạn như thẻ
nhớ hoặc một thiết bị được kết nối bằng cáp USB. Nếu bạn đăng nhập vào một ứng dụng điện toán đám
mây trên thiết bị của mình, bạn cũng có thể truy cập các tập tin được lưu trữ trên đám mây. Để truy cập vào
một tập tin được lưu trữ trên thiết bị khác:

1. Nhấn .
2. Nhấn vào một thiết bị.

Ứng dụng và tính năng

Hướng dẫn sử dụng

257

background image

Các tập tin và thư mục được lưu trữ trên thiết bị đã chọn sẽ xuất hiện trong Trình quản Lý Tập tin khi được
mở hoặc xem.