Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Sử dụng Quyền Kiểm soát của Cha mẹ

background image

Sử dụng Quyền Kiểm soát của Cha mẹ

Các Quyền Kiểm soát của Cha mẹ được thiết kế để giúp bạn kiểm soát nhiều hơn cách thức sử dụng và liên
lạc cho một thiết bị BlackBerry. Bạn có thể tắt truy cập đến một số ứng dụng, tính năng và nội dung nhất
định. Bạn cũng có thể hạn chế các cuộc gọi đến và tin nhắn đến những người có trong ứng dụng Danh bạ.

Các cài đặt Quyền Kiểm soát của Cha mẹ được bảo vệ bằng mật khẩu, làm chúng khó bị thay đổi hoặc tắt đi
mà bạn không biết. Bạn có thể cài thiết bị nhằm yêu cầu mật khẩu Quyền Kiểm soát của Cha mẹ khi thêm
một tài khoản email hoặc mạng xã hội, hoặc để mua một ứng dụng từ cửa hàng BlackBerry World.

Ghi chú: Nếu bật công nghệ BlackBerry Balance lên, tính năng Quyền Kiểm soát của Cha mẹ sẽ không sử
dụng được.

Hạn chế hoặc giới hạn truy cập đến các tính năng nội dung

1. Trên màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn Cài đặt > Bảo mật quyền riêng tư > Kiểm soát của cha mẹ.
3. Bật khóa chuyển Kiểm soát của cha mẹ.
4. Nhập mật khẩu Quyền Kiểm soát của Cha mẹ.
5. Thay đổi các tùy chọn.