Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Cập nhật cài đặt email bảo mật

background image

Cập nhật cài đặt email bảo mật

Tùy thuộc vào quyền hạn của mình, bạn có thể thay đổi bảo mật email được dùng cho tất cả các thư bạn
gửi. Ví dụ, nếu bạn sử dụng S/MIME để bảo vệ tin nhắn của mình, bạn có thể gửi thư được ký xác thực
không chuyển mã (clear-signed) mà bất cứ ứng dụng email nào đều có thể mở được, hoặc gửi thư được ký
xác thực mờ (opaque-signed) mà chỉ có các ứng dụng email có hỗ trợ mã hóa mới có thể mở được.

1. Trong BlackBerry Hub, nhấn > > Tài khoản email.
2. Nhấn vào một tài khoản.
3. Nhấn Cài đặt email bảo mật.
4. Thực hiện bất cứ thao tác nào sau đây:

Để bật tin nhắn được bảo vệ theo chuẩn S/MIME, hãy nhấn vào tab S/MIME. Bật khóa chuyển S/
MIME.

Để bật nhắn tin được bảo vệ NNE, nếu cần thiết, hãy nhấn tab NNE. Bật khóa chuyển NNE.

Để thay đổi phương pháp mã hóa ưu tiên bạn dùng để gửi tin nhắn, hãy chọn một tùy chọn trong
danh sách thả xuống Mã hóa mặc định.

Để chọn phương pháp mã hóa ưu tiên bạn dùng để gửi tin nhắn trả lời hoặc tin nhắn chuyển tiếp, hãy
chọn một tùy chọn trong danh sách thả xuống Mã hóa tin nhắn gửi đi.

Để gửi các thư được ký xác thực không chuyển mã, hãy nhấn vào tab S/MIME. Bật khóa chuyển Gửi
thư được xác thực không chuyển mã.

Để nhận được tin nhắn cảnh báo nếu chứng chỉ có vấn đề, hãy nhấn vào tab S/MIME. Bật khóa
chuyển Cảnh báo về vấn đề với các chứng chỉ của tôi.

Để bật tin nhắn được bảo vệ PGP, hãy nhấn vào tab PGP. Bật khóa chuyển PGP.

Để chọn cặp khóa dùng để ký tin nhắn bạn gửi, hãy chọn một tùy chọn trong danh sách thả xuống
Khóa PGP.

BlackBerry Hub và email

Hướng dẫn sử dụng

77

background image

Để chọn cặp khóa dùng để mã hóa tin nhắn bạn gửi, hãy chọn một tùy chọn trong danh sách thả
xuống Khóa mã hóa PGP.

Để xem chi tiết về khóa PGP của cặp khóa PGP được lưu trên thiết bị BlackBerry của bạn, bên dưới
danh sách thả xuống Khóa PGP hoặc Khóa hóa PGP, hãy nhấn Xem khóa PGP.

Để nhận được tin nhắn cảnh báo nếu có vấn đề với khóa PGP, hãy nhấn vào tab PGP. Bật khóa
chuyển Cảnh báo về vấn đề với các khóa PGP của tôi.

Đặt cấu hình cài đặt máy chủ LDAP

Nếu tài khoản email của bạn được hỗ trợ bởi Microsoft Exchange ActiveSync, và tổ chức của bạn sử dụng
danh bạ LDAP, bạn có thể cấu hình các cài đặt sao cho bạn có thể sử dụng các chứng chỉ S/MIME cho
người dùng trong danh bạ LDAP.

Đảm bảo rằng bạn biết tên máy chủ.

1. Trên màn hình chính, hãy vuốt xuống từ trên cùng của màn hình.
2. Nhấn Cài đặt > Bảo mật Quyền riêng tư.
3. Nhấn Máy chủ LDAP.
4. Trong trường Địa chỉ máy chủ, hãy nhập vào địa chỉ của máy chủ LDAP mà tài khoản của bạn được liên

kết với.

Để cài nơi máy chủ LDAP bắt đầu tìm kiếm thông tin chứng chỉ S/MIME, hãy nhập vào một tên phân
biệt của cơ sở trong trường Cơ sở tìm kiếm.

Để xác định phạm vi việc tìm kiếm máy chủ LDAP, trong danh sách thả xuống Nội dung tìm kiếm,
hãy nhấn một tùy chọn.

Để kích hoạt một loại xác thực, trong danh sách thả xuống Loại xác thực, hãy nhấn một tùy chọn.

Nếu bạn cho phép loại chứng thực Đơn giản, trong các trường ID Người dùng LDAP và Mật khẩu
LDAP, hãy nhập tên tài khoản và mật khẩu của bạn.

Để kích hoạt Bảo mật lớp vận chuyển (Transport Layer Security), hãy bật khóa chuyển Sử dụng kết
nối bảo mật.

Để chọn sẽ chờ máy chủ LDAP đáp ứng trong bao lâu, trong danh sách thả xuống Thời gian chờ, hãy
nhấn một tùy chọn.