Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Các biểu tượng danh sách tin nhắn BlackBerry Hub

background image

Các biểu tượng danh sách tin nhắn BlackBerry Hub

Biểu tượng

tả

Email chưa đọc

BlackBerry Hub và email

Hướng dẫn sử dụng

65

background image

Biểu tượng

tả

Email đã đọc

Thư mời họp hoặc sự kiện

Thông báo Facebook mới

Email có tập tin đính kèm

Tin nhắn nháp

Tin nhắn email được nhóm theo chủ đề thành chuỗi hội thoại

Tin nhắn văn bản (SMS) chưa đọc

Tin nhắn văn bản đã đọc

Tin nhắn văn bản với tập tin đính kèm (MMS)

Tin nhắn văn bản nháp

Thông báo hệ thống mới

Tin nhắn vẫn chưa được gửi đi

Tin nhắn đang được gửi

Tin nhắn đã được gửi

Không thể gửi được tin nhắn