Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Gửi email và tin nhắn từ BlackBerry Hub

background image

Gửi email tin nhắn từ BlackBerry Hub

Từ BlackBerry Hub, bạn có thể gửi email, tin nhắn văn bản, tin nhắn Facebook, tin nhắn Twitter trực tiếp,
tin nhắn LinkedIn, tin nhắn BBM, hoặc các loại tin nhắn trò chuyện khác, tùy thuộc vào gói dịch vụ không
dây và các tài khoản mà bạn đã thêm vào thiết bị BlackBerry của mình. Khi bạn nhấn Soạn, BlackBerry
Hub sẽ gợi ý kiểu thư dựa trên thư bạn thường soạn.

1. Trong BlackBerry Hub, nhấn .
2. Nhấn vào một loại tin nhắn.
3. Thêm hoặc chọn người nhận tin nhắn của bạn:

Đối với email, hãy nhập tên liên lạc hoặc địa chỉ email trong trường Đến. Bạn có thể nhấn vào các
liên lạc được gợi ý đang xuất hiện bên dưới trường Đến để nhanh chóng thêm họ vào tin nhắn.

Đối với tin nhắn Facebook, Twitter, hoặc LinkedIn, hãy nhập tên liên lạc trong trường Đến.

Đối với tin nhắn văn bản, hãy nhập tên liên lạc hoặc số điện thoại.

Đối với BBM và các tin nhắn trò chuyện khác, hãy chọn một liên lạc từ danh sách.

4. Nhập nội dung tin nhắn.
5. Nhấn Gửi hoặc phím Enter.

BlackBerry Hub và email

Hướng dẫn sử dụng

70

background image

Trả lời hoặc chuyển tiếp email

Trong một email, thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để trả lời cho email, hãy nhấn .
• Để trả lời cho tất cả người nhận của email, hãy nhấn .
• Để gửi chuyển tiếp email, hãy nhấn .

Mẹo: Khi trả lời một email, bạn có lựa chọn để xóa nội dung trong thư gốc ban đầu. Nhấn > .

Đính kèm tập tin vào email hoặc tin nhắn văn bản

Nếu gói dịch vụ không dây của bạn hỗ trợ tin nhắn MMS, bạn có thể thêm tập tin đính kèm vào một tin
nhắn văn bản.

1. Trong khi soạn email hoặc tin nhắn văn bản, hãy nhấn vào . .
2. Tìm tập tin đó.
3. Nhấn vào tập tin.

Mẹo: Khi gửi một email có hình ảnh đính kèm, bạn có thể giảm kích cỡ thư bằng cách giảm kích cỡ hình
ảnh đính kèm. Trên màn hình Kích cỡ hình ảnh, hãy nhấn vào một kích cỡ. Nhấn Gửi.

Thêm một người nhận BCC vào email

1. Trong khi đang soạn thư, hãy nhấn > .
2. Nhập tên liên lạc hoặc địa chỉ email.

Gửi email hoặc thư mời họp khi soạn một thư khác

Khi soạn email, bạn cũng có thể gửi thư mời họp đến người nhận hoặc gửi một email riêng biệt.

1. Trong khi soạn thư, hãy chạm và giữ một tên trong trường Đến, CC hoặc BCC.
2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để gửi email riêng tới người nhận khi trả lời thư, hãy nhấn .
• Để gửi thư mời họp đến người nhận, hãy nhấn .
• Để thêm người nhận vào Danh bạ của bạn, hãy nhấn .

Soạn một email định dạng văn bản thuần

Bạn có thể giảm kích cỡ các email hoặc chuỗi email bằng cách chuyển từ định dạng HTML sang định dạng
văn bản thuần.

1. Trong một email, hãy nhấn .
2. Nhấn .

BlackBerry Hub và email

Hướng dẫn sử dụng

71

background image

Thay đổi định dạng văn bản trong một email

In đậm, in nghiêng, gạch dưới văn bản, tạo danh sách theo thứ tự và gạch đầu dòng; và thay đổi kích thước
phông chữ và màu sắc.

1. Trong khi soạn thư, hãy nhấn .
2. Sử dụng thanh công cụ định dạng để áp dụng các định dạng cho văn bản.

Chuyển tiếp tin nhắn văn bản

1. Trong BlackBerry Hub, chạm và giữ một tin nhắn văn bản.
2. Nhấn vào .

Gửi chuyển tiếp tin nhắn PIN dưới dạng email

Bạn có thể muốn lưu trữ thông tin bạn đã gửi đi hoặc nhận được trong tin nhắn PIN. Bạn có thể gửi chuyển
tiếp tin nhắn đó cho mình hoặc người khác dưới dạng email.

1. Trong BlackBerry Hub, chạm và giữ tin nhắn PIN.
2. Nhấn .