Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Lọc tìm kiếm của bạn trong BlackBerry Hub

background image

Lọc tìm kiếm của bạn trong BlackBerry Hub

1. Trong BlackBerry Hub, hãy nhấn .
2. Để trống trường Tìm kiếm. Nhấn .
3. Nhấn Ưu tiên, Chưa đọc, Được gắn cờ, Đã nhận, hoặc Tập tin đính kèm.
4. Nhấn một lần nữa.

Để xem lại tất cả các thư của bạn, hãy nhấn Hủy ở trên cùng màn hình.

Mẹo: Bạn cũng có thể tìm các thư được gắn cờ của mình trong BlackBerry Remember, trong danh sách tác
vụ Thư được gắn cờ.