Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Xem tin nhắn theo tài khoản hoặc loại tin nhắn

background image

Xem tin nhắn theo tài khoản hoặc loại tin nhắn

Nếu bạn muốn chỉ xem các tin nhắn từ một tài khoản cụ thể (ví dụ, tài khoản email cá nhân của bạn) hoặc
theo loại (ví dụ, tin nhắn văn bản), bạn có thể lọc chúng.

1. Trong BlackBerry Hub, nhấn .
2. Nhấn vào loại tin nhắn bạn muốn xem.

Để xem tất cả các tin nhắn của bạn một lần nữa, hãy nhấn > Hub.