Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Chuyển đổi từ một thiết bị BlackBerry 10

background image

Chuyển đổi từ một thiết bị BlackBerry 10

Nếu bạn chuyển đổi từ một thiết bị BlackBerry 10 sang một thiết bị BlackBerry 10 mới, hiện có các phương
pháp truyền tải dữ liệu sau đây cho bạn:

Cài đặt và thông tin cơ bản

Hướng dẫn sử dụng

32

background image

Phương pháp truyền tải

Dữ liệu truyền tải

Ứng dụng Device Switch (sử dụng mạng
Wi-Fi hoặc thẻ nhớ)

Dữ liệu được lưu vào bộ nhớ lưu trữ trên thiết bị trước đó của
bạn, bao gồm như sau:

Danh bạ

Mục nhập lịch

• Ảnh

Video (không DRM)

Nhạc (không DRM)

Tài liệu

Công việc và ghi chú từ BlackBerry Remember

Tin nhắn văn bản (SMS)

BlackBerry Link

Dữ liệu được lưu vào bộ nhớ lưu trữ trên thiết bị trước đó của
bạn, bao gồm như sau:

Danh bạ

Mục nhập lịch

Ảnh

Phim

Nhạc

Công việc và ghi chú từ BlackBerry Remember

Tin nhắn văn bản (SMS và MMS)

Cài đặt

Nhật ký điện thoại

Phông chữ

Danh bạ BBM

Dấu trang Trình duyệt BlackBerry và thư mục

Cài đặt báo thức và đồng hồ

Bản ghi Trình giữ Mật khẩu

Thẻ SIM (thiết bị cũ của bạn phải sử dụng
thẻ SIM cùng kích thước như thiết bị mới)

Danh bạ được lưu trên thẻ SIM