Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Truyền tải thông tin về liên lạc bằng thẻ SIM

background image

Truyền tải thông tin về liên lạc bằng thẻ SIM

Các thiết bị BlackBerry 10 sử dụng thẻ micro SIM hoặc nano SIM. Bạn có thể sử dụng phương pháp này
nếu đang chuyển đổi từ một thiết bị BlackBerry 10 khác sử dụng thẻ SIM cùng kích cỡ.

1. Trên thiết bị trước đó của bạn, hãy nhấn Danh bạ.
2. Vuốt xuống từ trên cùng của màn hình.
3. Nhấn vào .
4. Dưới mục Thẻ SIM, hãy nhấn Sao chép danh bạ từ thiết bị sang SIM.
5. Khi danh bạ của bạn được sao chép vào thẻ SIM, hãy tháo thẻ SIM ra và lắp nó vào thiết bị mới của bạn.
6. Trên thiết bị mới của bạn, hãy nhấn Danh bạ.
7. Vuốt xuống từ trên cùng của màn hình.
8. Nhấn vào .
9. Dưới mục Thẻ SIM, hãy nhấn Nhập danh bạ từ thẻ SIM.

Ghi chú: Nếu bạn đã được cài BlackBerry Balance trên thiết bị của mình, thông tin về liên lạc được lưu
trong vùng công việc của bạn có thể không sao chép được vào thẻ SIM.