Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Làm cách nào để cài lại mật khẩu BlackBerry ID đã bị mất hoặc quên?

background image

Làm cách nào để cài lại mật khẩu BlackBerry ID đã bị mất hoặc quên?

Bạn có thể được gửi hướng dẫn về việc cài lại mật khẩu BlackBerry ID đến địa chỉ email mà bạn sử dụng
làm tên người dùng BlackBerry ID của mình. Vì các lý do bảo mật, mật khẩu BlackBerry ID của bạn không
thể được cài lại cho bạn.

Thực hiện một trong những điều sau đây:

Để cài lại mật khẩu của bạn trên máy tính, hãy truy cập vào

www.blackberry.com/blackberryid

. Nhấp vào

Cài lại mật khẩu. Hoàn tất các hướng dẫn trên màn hình.

Để cài lại mật khẩu trên thiết bị BlackBerry của bạn, khi được nhắc đăng nhập vào bằng BlackBerry ID
của bạn, hãy nhấp vào Quên Mật khẩu. Trả lời câu hỏi bảo mật và hoàn tất các hướng dẫn trên màn
hình.

Sau khi đã hoàn tất các bước trên, bạn sẽ nhận được một mật khẩu cài lại email. Nếu bạn hoàn tất các
bước trên để cài lại mật khẩu trên máy tính, email cài lại mật khẩu của bạn chỉ có thể xem được trên máy
tính và không được gửi đến thiết bị của bạn. Nếu làm theo các bước để cài lại mật khẩu trên thiết bị của
bạn, email cài lại mật khẩu sẽ được gửi đến thiết bị của bạn. Hoàn tất các hướng dẫn trong email để cài lại
mật khẩu BlackBerry ID của bạn.

Cài đặt và thông tin cơ bản

Hướng dẫn sử dụng

41

background image

Cài đặt và thông tin cơ bản

Hướng dẫn sử dụng

42