Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Cập nhật phần mềm thiết bị

background image

Cập nhật phần mềm thiết bị

Các bản cập nhật phần mềm có thể không có sẵn cho bạn tùy thuộc vào khu vực và nhà cung cấp dịch vụ
của bạn.

Bạn nên thường xuyên tạo và lưu tập tin sao lưu thiết bị trên máy tính của mình, đặc biệt trước khi cập nhật
bất kỳ phần mềm nào của thiết bị. Giữ một tập tin sao lưu mới nhất trên máy tính có thể cho phép bạn khôi
phục dữ liệu trên thiết bị nếu máy BlackBerry của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc hỏng.

Cài đặt

Hướng dẫn sử dụng

127

background image

Ghi chú: Nếu bạn có hình ảnh, video và dữ liệu khác đã lưu vào bộ nhớ của thiết bị, hãy lưu dữ liệu đó vào
thẻ nhớ ngoài hoặc tạo ra tập tin sao lưu của thiết bị lên máy tính của bạn để bảo đảm rằng bạn sẽ không
mất dữ liệu.

1. Trên màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn Cài đặt > Cập nhật phần mềm.
3. Nhấn Kiểm tra cập nhật.

Bạn cũng có thể cập nhật phần mềm thiết bị của mình bằng BlackBerry Link. Để biết thêm thông tin, hãy
xem tài liệu Trợ giúp cho BlackBerry Link.