Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Cho phép bộ phụ kiện xe hơi sử dụng thông tin xác thực mạng trên thiết bị của bạn.

background image

Cho phép bộ phụ kiện xe hơi sử dụng thông tin xác thực mạng trên thiết bị của bạn.

Bộ phụ kiện xe hơi của bạn phải hỗ trợ Cấu hình Truy cập SIM từ xa (rSAP).

Cài đặt

Hướng dẫn sử dụng

150

background image

Bật rSAP để cho phép bộ phụ kiện xe hơi truy cập vào thẻ SIM trên thiết bị BlackBerry của bạn. Khi bộ phụ
kiện xe hơi có quyền truy cập vào thẻ SIM, bạn có thể sử dụng bộ phụ kiện xe hơi để thực hiện và nhận các
cuộc gọi điện thoại, gửi và nhận tin nhắn văn bản (SMS và MMS).

1. Trên màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn Cài đặt > Mạng kết nối > Bluetooth > .
3. Bật khóa chuyển Chế độ rSAP.