Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Ghép nối và kết nối với một thiết bị hỗ trợ Bluetooth

background image

Ghép nối kết nối với một thiết bị hỗ trợ Bluetooth

Đảm bảo rằng bạn đã bật công nghệ Bluetooth trên thiết bị mà bạn muốn kết nối đến.

Trước khi bạn có thể kết nối thiết bị BlackBerry với một thiết bị khác hỗ trợ Bluetooth, bạn phải ghép nối
chúng.

Cài đặt

Hướng dẫn sử dụng

148

background image

1. Trên màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn Cài đặt > Mạng Kết nối > Bluetooth.
3. Nếu khóa chuyển Bluetooth đang tắt, hãy bật nó.

Thiết bị BlackBerry của bạn sẽ tự động phát hiện bất cứ thiết bị nào khác có thể khám phá trong phạm
vi của nó.

4. Nếu cần thiết, để quét một lần nữa các thiết bị hỗ trợ Bluetooth gần bên, hãy nhấn Làm mới.
5. Thực hiện một trong những điều sau đây:

Nếu thiết bị mà bạn muốn kết nối đến xuất hiện trong danh sách Thiết bị, hãy nhấn vào tên thiết bị
đó. Hoàn tất các hướng dẫn trên màn hình.

• Nhấn rồi chạm phần lưng của thiết bị vào thiết bị bạn muốn kết nối.

Nếu thiết bị không xuất hiện trong danh sách Thiết bị, nó có thể không khám phá được. Kiểm tra xem
thiết bị có thể được khám phá không rồi sau đó thử lại. Nếu bạn không biết làm thế nào để kiểm tra
xem thiết bị có thể được khám phá, hãy tham khảo tài liệu đi kèm với thiết bị đó.

Nếu thiết bị không xuất hiện trong danh sách Thiết bị và bạn không thể kết nối bằng cách làm cho nó
có thể được khám phá, bạn có thể cần khởi tạo ghép nối từ thiết bị đó. Trên thiết bị BlackBerry của
bạn, trong danh sách thả xuống Có thể khám phá, hãy nhấn Bật hoặc 2 phút. Nếu cần thiết, hãy
nhập mật khẩu thiết bị BlackBerry. Khởi động quá trình ghép nối theo tài liệu đi kèm thiết bị của
bạn.

Thiết bị của bạn giờ đây đã sẵn sàng để chia sẻ và giao tiếp qua kết nối Bluetooth. Thiết bị của bạn đã kết
nối hoặc sẵn sàng để kết nối khi bạn khởi tạo hành động liên quan đến Bluetooth chẳng hạn như chia sẻ tập
tin.