Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Cài đặt mạng Wi-Fi

background image

Cài đặt mạng Wi-Fi

Thông thường, bạn không cần phải thay đổi cài đặt của mình cho một mạng Wi-Fi; tuy nhiên, bạn có thể
cần phải thay đổi cài đặt của mình nếu có vấn đề về kết nối, hoặc nếu bạn cần phải kết nối bằng tay.

Các cài đặt có sẵn cho mỗi mạng Wi-Fi sẽ tùy thuộc vào loại mạng bạn đang kết nối đến. Để tìm ra cài đặt
nào được sử dụng, nếu bạn đang kết nối đến một mạng gia đình, hãy xem các thông tin đi kèm với router
không dây của bạn; nếu bạn đang kết nối đến một mạng Wi-Fi công việc, hãy trao đổi với người quản trị của
bạn; nếu bạn đang kết nối đến một điểm truy cập không dây hotspot, hãy xem các thông tin được cung cấp
về hotspot đó hoặc nói chuyện với một nhân viên tại đó là người có thể biết thông tin chi tiết về cách kết
nối.

SSID

SSID là tên mà mạng sử dụng để nhận dạng chính nó. Thông thường, trường này sẽ tự động được
điền, nhưng nếu mạng Wi-Fi đang ẩn, bạn phải biết tên SSID để kết nối.

SSID bị ẩn

Cài đặt

Hướng dẫn sử dụng

145

background image

Đánh dấu hộp chọn này nếu bạn muốn thiết bị BlackBerry của mình tìm kiếm một mạng SSID không
được phát rộng. Một mạng Wi-Fi ẩn không được liệt kê làm mạng khả dụng trên màn hình Wi-Fi.

Loại Bảo mật

Cài loại bảo mật mà mạng Wi-Fi sử dụng. Tùy thuộc vào mạng bạn đang thử kết nối, bạn cũng có thể
nhìn thấy các mục Loại phụ bảo mật và Bảo mật liên kết trong.

Mật khẩu

Nếu mạng Wi-Fi có mật khẩu bảo vệ, hãy nhập mật khẩu.

Chứng chỉ CA

Cài chứng chỉ gốc mà thiết bị của bạn sẽ sử dụng để xác minh rằng nó đang kết nối vào mạng Wi-Fi
phù hợp. Tùy thuộc vào loại mạng bạn đang thử kết nối vào, bạn cũng có thể nhìn thấy Chứng chỉ máy
khách.

Cấu hình VPN

Để sử dụng cấu hình VPN khi kết nối vào mạng, hãy chọn cấu hình mà bạn muốn sử dụng.

Loại Băng tần

Trường này được cài ở Băng tần kép theo mặc định. Nếu mạng Wi-Fi là băng tần kép, thiết bị của bạn
sẽ cố gắng kết nối ở băng tần 5,0 GHz trừ khi cường độ tín hiệu ở băng tần 2,4 GHz mạnh hơn đáng
kể. Nếu bạn muốn kết nối với một mạng băng tần kép chỉ bằng một băng tần, hãy chọn băng tần bạn
thích.

Tự động lấy IP

Trong hầu hết các trường hợp khóa chuyển này nên giữ ở bật, nhưng nếu bạn cần phải tự chỉ định địa
chỉ IP cho thiết bị của mình thì bạn có thể tắt khóa chuyển này và tùy chọn để nhập địa chỉ IP sẽ xuất
hiện.

Sử dụng IP tự động

Chọn hộp chọn này nếu bạn muốn thiết bị của mình tự gán cho máy một địa chỉ IP tự động khi máy
không thể lấy được địa chỉ từ mạng Wi-Fi.

Bật IPV6

Cài khi nào mạng có sử dụng giao thức IPv6.

Sử dụng proxy

Bật khóa chuyển này nếu bạn muốn kết nối đến một máy chủ proxy. Khi bạn chọn cài đặt này, các cài
đặt bổ sung sẽ hiển thị. Để tìm hiểu những cài đặt nào được sử dụng, hãy xem các thông tin được
cung cấp cho máy chủ proxy.

Cho phép chuyển qua Điểm truy cập Trung gian

Nếu mạng mở rộng ra nhiều điểm truy cập, hãy cài thiết bị của bạn có nên duy trì kết nối khi bạn
chuyển từ một điểm truy cập này sang một điểm truy cập khác.