Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Kết nối với một mạng Wi-Fi

background image

Kết nối với một mạng Wi-Fi

Khi bạn kết nối với một mạng Wi-Fi, thiết bị BlackBerry sẽ lưu lại các thông tin mạng đó. Lần sau khi bạn
đang ở trong phạm vi của mạng Wi-Fi đã lưu, nếu đang bật Wi-Fi, thiết bị của bạn sẽ tự động kết nối.

1. Trên màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

Cài đặt

Hướng dẫn sử dụng

143

background image

2. Nhấn Cài đặt > Mạng Kết nối > Wi-Fi.
3. Nếu khóa chuyển Wi-Fi đang tắt, hãy bật nó.
4. Nhấn vào một mạng.

Nếu màn hình yêu cầu mật khẩu xuất hiện, hãy nhập mật khẩu cho mạng Wi-Fi. Nhấn vào Kết nối.

Nếu bạn có thể truy cập vào bộ định tuyến Wi-Fi và bạn muốn sử dụng Wi-Fi Protected Setup, hãy
nhấn vào màn hình phía trên bàn phím để tắt bàn phím. Nhấn . Hoàn tất các hướng dẫn trên màn
hình thiết bị.

5. Nhấn vào Kết nối.

Mẹo: Lần tiếp theo khi bạn muốn kết nối vào một mạng Wi-Fi đã lưu lại, nếu mạng đó nằm trong phạm vi
thiết bị của bạn, trên màn hình chính, hãy vuốt xuống từ trên cùng của màn hình. Nhấn .

Kết nối vào mạng Wi-Fi thủ công

Nếu bạn muốn kết nối với một mạng Wi-Fi ẩn, hoặc bạn gặp trục trặc khi tự động kết nối, bạn có thể kết nối
thủ công.

1. Trên màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn Cài đặt > Mạng kết nối > Wi-Fi > .
3. Trong trường SSID, hãy nhập vào tên của mạng.
4. Chọn loại bảo mật của mạng và chỉ định mọi thông tin khác. Để biết những thông tin nào bạn cần chỉ

định, bạn có thể trao đổi với người quản trị hoặc người quản lý mạng Wi-Fi đó.

5. Nhấn vào Kết nối.