Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Xử lý sự cố: Mạng di động

background image

Xử sự cố: Mạng di động

Tôi không thể kết nối với mạng di động

Hãy thử các giải pháp sau đây:

Kiểm tra chế độ trên máy bay đã tắt chưa. Nếu chế độ trên máy bay đang bật thì sẽ không sử dụng được
tùy chọn bật mạng di động. Để tắt chế độ trên máy bay, trên màn hình chính, hãy vuốt xuống từ trên
cùng của màn hình. Nhấn Cài đặt. Tắt khóa chuyển Chế độ trên máy bay.

Kiểm tra kết nối với mạng không dây xem có đang bật. Để kiểm tra kết nối, trên màn hình chính, hãy
vuốt xuống từ trên cùng của màn hình. Nhấn Cài đặt > Mạng Kết nối > Mạng di động. Kiểm tra
xem khóa chuyển Mạng di động đã bật hay chưa.

Kiểm tra xem thiết bị BlackBerry của bạn đã kết nối với mạng của nhà cung cấp dịch vụ hay chưa. Nếu
bạn đã chuyển đổi mạng không dây một cách thủ công, thiết bị của bạn vẫn kết nối với mạng không dây
đó cho đến khi bạn chọn lại mạng của nhà cung cấp dịch vụ của mình.

Nếu thiết bị của bạn sử dụng thẻ SIM, hãy kiểm tra xem thẻ SIM đã lắp chính xác vào thiết bị của bạn
hay chưa.

Nếu thiết bị của bạn kết nối bình thường vào mạng CDMA và có hỗ trợ chuyển vùng quốc tế, hãy kiểm
tra xem thiết bị có ở trong chế độ chuyển vùng và thẻ SIM đã lắp chính xác vào thiết bị hay chưa.

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để kiểm tra xe thiết bị của bạn đã được khóa mạng hay chưa.
Nếu thiết bị của bạn bị khóa mạng, thiết bị đó chỉ có thể thực hiện kết nối mạng di động với nhà cung
cấp dịch vụ hiện tại của bạn. Hãy yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp mã mở khóa. Nhấn
Cài đặt > Bảo mật quyền riêng tư > Thẻ SIM. Trong phần Khóa mạng điện thoại, hãy nhấn vào một
mục bị khóa. Nhập mã mở khóa.