Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Gửi tập tin bằng NFC

background image

Gửi tập tin bằng NFC

Tính năng NFC có thể không sử dụng được tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây, các cài đặt của
người quản trị và model thiết bị BlackBerry của bạn.

Với NFC bạn có thể trao đổi nhiều loại tập tin, bao gồm cả hình ảnh, âm nhạc, thông tin của liên lạc và
thậm chí cả các trang web giữa thiết bị BlackBerry của bạn và các thiết bị khác hỗ trợ NFC. Thiết bị của
bạn sẽ tự động thiết lập kết nối Wi-Fi Direct hoặc Bluetooth với thiết bị hỗ trợ NFC khác để truyền tập tin.

1. Trên thiết bị BlackBerry của bạn, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Cài đặt

Hướng dẫn sử dụng

156

background image

Để gửi một tập tin duy nhất, hãy tìm và mở một tập tin.

• Để gửi nhiều tập tin ảnh, hãy tìm và tô sáng các tập tin bạn muốn gửi. Nhấn > NFC.

2. Đặt thẳng hàng mặt sau thiết bị BlackBerry của bạn với một thiết bị hỗ trợ NFC.
3. Nếu cần thiết, hãy nhấn Gửi.

Mẹo: Sau khi thiết bị của bạn bắt đầu gửi tập tin, hãy di chuyển thiết bị của bạn ra xa khỏi thiết bị hỗ trợ
NFC khác để bạn không vô tình gửi tập tin đi quá một lần.