Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Điều chỉnh độ dài của văn bản hoặc chấm câu bằng cài đặt thiết bị

background image

Sau 3 giây, thiết bị sẽ tự động thoát khỏi chế độ Tác vụ nhanh.
Điều chỉnh độ dài của văn bản hoặc chấm câu bằng cài đặt thiết bị

1. Trên màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.
2. Nhấn Cài đặt để cài điểm liên quan. Sau đó, nhấn đúp để kích hoạt menu Cài đặt.
3. Nhấn Trợ năng để cài điểm liên quan. Sau đó, nhấn đúp để kích hoạt tùy chọn Trợ năng.
4. Nhấn Trình đọc màn hình để cài điểm liên quan. Sau đó, nhấn đúp để kích hoạt tùy chọn Trình đọc màn

hình.

5. Để cài độ dài của văn bản, hãy hoàn tất các bước sau:

a) Nhấn Độ dài bằng một ngón tay để cài điểm liên quan.
b) Nhấn bằng một ngón tay để kích hoạt trường Độ chi tiết làm điểm liên quan rồi mở danh sách tùy

chọn thả xuống.

c) Nhấn bằng một ngón tay để cài điểm liên quan trên tùy chọn độ dài cao hoặc độ dài thấp.
d) Nhấn đúp bằng một ngón thay để chọn.

6. Để cài độ dài dấu chấm câu, hãy hoàn tất các bước sau:

a) Nhấn Độ dài dấu chấm câu bằng một ngón tay để cài điểm liên quan.
b) Nhấn bằng một ngón tay để kích hoạt trường Đọc dấu câu làm điểm liên quan rồi mở danh sách tùy

chọn thả xuống.

c) Từ danh sách thả xuống, hãy nhấn Không nếu bạn không muốn thay thế bất cứ dấu câu nào bằng

một tiếng tương đương.

d) Nhấn Một số nếu bạn muốn các ký hiệu sau đây được thay thế bằng một tiếng tương đương: # (số), $

(đô-la), % (dấu phần trăm), & (dấu và), * (dấu sao), + (dấu cộng), / (dấu sổ chéo), = (dấu bằng), @
(dấu a còng), và ^ (dấu mũ).

e) Nhấn Hầu hết nếu bạn muốn bao gồm danh sách trước đó, cộng với các ký hiệu sau: "(dấu ngoặc

kép), ( (dấu ngoặc đơn mở), ) (dấu ngoặc đơn đóng), - (dấu gạch ngang), _ (dấu gạch dưới), : (dấu hai
chấm), ; (dấu chấm phẩy), < (dấu nhỏ hơn), > (dấu lớn hơn), [ (dấu ngoặc vuông mở), ] (dấu ngoặc
vuông đóng), \ (dấu gạch chéo ngược), | (ký hiệu gạch đứng), ` (dấu huyền hoặc dấu nháy đơn), ~
(dấu ngã), { (ngoặc móc trái), và } (ngoặc móc phải).

f) Nhấn Tất cả nếu bạn muốn bao gồm tất cả các danh sách ký hiệu trước đó, cộng với các ký hiệu

sau: ? (dấu hỏi) và ! (dấu chấm than).

g) Sau khi đã cài điểm liên quan trên một trong các tùy chọn trong danh sách thả xuống, hãy nhấn đúp

bằng một ngón tay để chọn lựa chọn của bạn.

7. Đóng cài đặt BlackBerry Screen Reader bằng một trong những cách sau:

Vuốt lên từ dưới cùng của màn hình để thu nhỏ màn hình. Nếu thiết bị của bạn có bàn rê cảm ứng,
hãy cố đừng chạm vào nó khi bạn vuốt lên để mở khóa màn hình. Vuốt lên từ bên trái hoặc bên phải

Cài đặt

Hướng dẫn sử dụng

189

background image

của bàn rê cảm ứng. Với điểm liên quan trên ứng dụng thu nhỏ, hãy nhấn đúp bằng hai ngón tay để
đóng ứng dụng.

• Nhấn ở góc dưới bên trái của màn hình để cài điểm liên quan. Sau đó, nhấn đúp ở góc dưới bên

trái của màn hình để trở về màn hình Trợ năng. Nhấn ở góc dưới bên trái của màn hình để cài
điểm liên quan. Sau đó nhấn ở góc dưới bên trái của màn hình một lần nữa để trở về màn hình Cài
đặt hệ thống. Với điểm liên quan trên ứng dụng thu nhỏ, hãy nhấn đúp bằng hai ngón tay để đóng
ứng dụng.