Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Cài hình nền

background image

Cài hình nền

Bạn có thể cài ảnh làm hình nền của mình. Bạn cũng có thể chọn một ảnh để hiển thị khi thiết bị đang bị
khóa khác với hình nền màn hình chính của bạn.

1. Mở ảnh.
2. Nhấn > Hình nền.

Bạn có thể chỉnh sửa ảnh bằng cách cắt xén, thêm các bộ lọc, và nhiều tính năng khác.

3. Nhấn Xong.
4. Chọn Màn hình khóa, Màn hình chính, hoặc Cả hai.
5. Nhấn OK.

Mẹo: Khi tất cả các ứng dụng được đóng lại, bạn có thể cài tùy chọn để chỉ hiển thị hình nền của mình.
Vuốt xuống từ trên cùng của màn hình. Nhấn Cài đặt > Hiển thị. Bật khóa chuyển Hiển thị hình nền khi
tất cả ứng dụng đã đóng. Bạn có thể vuốt sang phải để xem tất cả các biểu tượng ứng dụng của mình.