Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Khôi phục thiết bị của bạn về cài đặt gốc mặc định bằng BlackBerry Link

background image

Khôi phục thiết bị của bạn về cài đặt gốc mặc định bằng BlackBerry Link

Nếu bạn khôi phục thiết bị BlackBerry của mình về cài đặt mặc định của máy, BlackBerry Link sẽ xóa tất cả
các dữ liệu và ứng dụng bên thứ ba khỏi thiết bị. Bất cứ chính sách CNTT nào được áp dụng cho thiết bị
của bạn cũng sẽ bị xóa. Sau khi khôi phục thiết bị về cài đặt mặc định của máy, bạn có thể chạy ứng dụng
thiết lập trên thiết bị của mình để bắt đầu sử dụng thiết bị một lần nữa.

Trước khi bắt đầu, bạn nên sao lưu dữ liệu của mình để có một bản sao trên máy tính.

THẬN TRỌNG: Bạn không thể dừng quá trình khôi phục lại thiết bị của mình về cài đặt mặc định của máy
sau khi bạn đã bắt đầu. Nếu bạn cài lại thiết bị, quá trình này vẫn tiếp tục sau khi thiết bị khởi động lại.

1. Trên máy tính của bạn, hãy mở BlackBerry Link.
2. Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB.
3. Ở bên hông cửa sổ BlackBerry Link, hãy nhấp vào thiết bị của bạn.
4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

Trên máy tính Windows, hãy nhấp vào Sao lưu & Khôi phục. Nhấp vào Cài lại về cài đặt gốc.

Cài đặt

Hướng dẫn sử dụng

207

background image

Trên máy tính Mac, ở trên cùng của màn hình, hãy nhấp BlackBerry Link > Sở thích. Nhấp vào Tải lại
> Tải lại.