Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Sửa một kịch bản tự động

background image

Sửa một kịch bản tự động

Sử dụng BlackBerry Story Maker, bạn có thể tinh chỉnh các kịch bản sẽ tự động được tạo ra bởi thiết bị
BlackBerry của bạn.

1. Trong ứng dụng Ảnh, hãy nhấn > .
2. Nhấn .
3. Nhấn .
4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để tinh chỉnh kịch bản, hãy nhấn . Khi bạn thực hiện xong các thay đổi, hãy nhấn Xong.
• Để thay đổi nội dung media được bao gồm trong kịch bản, hãy nhấn . Khi bạn thực hiện xong các

thay đổi, hãy nhấn Xong.