Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Thay đổi cài đặt cho kịch bản tự động

background image

Thay đổi cài đặt cho kịch bản tự động

Bạn có thể thay đổi các cài đặt để cải thiện kịch bản tự động do thiết bị BlackBerry của bạn tạo ra. Bật gắn
thẻ địa lý và thêm địa chỉ nhà của bạn sẽ giúp thiết bị phân nhóm các ảnh chụp và video của bạn với nhau
một cách hợp lý. Ví dụ, khi bạn bật gắn thẻ địa lý, thiết bị của bạn có thể tạo ra những kịch bản dựa trên
nơi các hình ảnh và video đã được ghi hình.

1. Trong ứng dụng Ảnh, hãy vuốt xuống từ trên cùng của màn hình. Nhấn vào .
2. Thực hiện bất cứ thao tác nào sau đây:

Để thêm thẻ địa lý vào ảnh chụp của bạn, hãy nhấn Bật Gắn thẻ địa lý. Bật khóa chuyển Gắn thẻ địa
cho ảnh.

• Để thêm địa chỉ nhà của bạn, trong ứng dụng Bản đồ, hãy nhấn > Địa điểm của tôi. Nhấn >

biểu tượng Thêm Địa chỉ nhà. Nhập vào địa chỉ của bạn. Trong ứng dụng Ảnh, hãy nhấn . Nhấn
vào một địa chỉ.

Để cài bán kính quanh nhà của bạn, trong trường Bán kính quanh nhà, hãy nhập vào một khoảng
cách.