Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Thêm ảnh vào màn hình Mục ưa thích

background image

Thêm ảnh vào màn hình Mục ưa thích

Thêm ảnh vào màn hình Mục ưa thích để bạn có thể nhanh chóng truy cập chúng. Hình ảnh được thêm vào
màn hình Mục ưa thích cũng sẽ được sử dụng trong các kịch bản do thiết bị BlackBerry của bạn tạo ra.

1. Trong ứng dụng Ảnh, hãy chạm và giữ một ảnh.
2. Nhấn .

Mẹo: Bạn có thể thêm nhiều ảnh vào màn hình Mục ưa thích cùng lúc bằng cách nhấn > . Nhấn vào
các hình ảnh bạn muốn thêm. Nhấn .

Để xóa một hình ảnh từ màn hình Mục ưa thích, trong ứng dụng Ảnh, hãy nhấn > . Chạm và giữ một
ảnh. Nhấn .