Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Thay đổi nhạc, tựa đề trong một kịch bản

background image

Thay đổi nhạc, tựa đề trong một kịch bản

1. Trong BlackBerry Story Maker, hãy nhấn vào một kịch bản.
2. Khi đang phát kịch bản phim, hãy nhấn vào màn hình.
3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để thay đổi nhạc, hãy nhấn > .
• Để thay đổi tựa đề, hãy nhấn > .

4. Khi bạn thực hiện xong các thay đổi, hãy nhấn Xong.

Media

Hướng dẫn sử dụng

119