Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Giới thiệu chia sẻ đa phương tiện

background image

Giới thiệu chia sẻ đa phương tiện

Bạn có thể chia sẻ không dây các tập tin media trên thiết bị BlackBerry của bạn với các thiết bị hỗ trợ
DLNA Certified, chẳng hạn như máy tính, TV hoặc các thiết bị giải trí khác trong nhà. Bạn có thể chia sẻ
các tập tin media qua không dây bằng một trong những phương pháp sau:

Phát vào: Trong các ứng dụng Nhạc, Ảnh và Video, hãy sử dụng tính năng Phát vào để tự động phát hoặc
xem một tập tin trên thiết bị DLNA Certified được chọn.

Chia sẻ Media: Trong cài đặt Chia sẻ Media, nếu bạn đã chọn một thiết bị DLNA Certified để chia sẻ các
tập tin media, thiết bị mà bạn đã chọn sẽ có thể truy cập không dây các tập tin media của bạn.

Mẹo: Để biết thêm thông tin về các thiết bị DLNA Certified, hãy truy cập vào

www.dlna.org

.