Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Phát hoặc xem tập tin media trên một thiết bị DLNA Certified

background image

Phát hoặc xem tập tin media trên một thiết bị DLNA Certified

Thiết bị DLNA Certified của bạn phải phải là một Bộ tái tạo phương tiện dạng số.

Bạn có thể phát hoặc xem qua không dây các tập tin media được lưu trên thiết bị BlackBerry của mình sang
các thiết bị hỗ trợ DLNA Certified, chẳng hạn như máy tính, TV hoặc các thiết bị giải trí khác trong nhà.

Hình ảnh và video cũng có thể được xem trên các màn hình hỗ trợ HDMI.

Mẹo: Để tìm hiểu xem thiết bị bạn đang cố gắng phát hoặc xem một tập tin media trên đó có được chứng
nhận DLNA Certified hay không, hoặc để biết thêm thông tin về các thiết bị DLNA Certified, hãy truy cập

www.dlna.org

.

1. Mở tập tin media.
2. Nhấn .
3. Nhấn .
4. Chọn một thiết bị để phát hoặc xem tập tin media trên đó.

Để phát hoặc xem các tập tin đa phương tiện khác trong khi vẫn kết nối với thiết bị DLNA Certified, hãy
nhấn và nhấn vào một tập tin đa phương tiện.

Để ngừng phát hoặc xem tập tin media trên thiết bị DLNA Certified, hãy nhấn .

Media

Hướng dẫn sử dụng

121