Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Phát, tạm dừng, hoặc bỏ qua một bài hát

background image

Phát, tạm dừng, hoặc bỏ qua một bài hát

Bạn có thể phát nhạc trên bất kỳ màn hình trong ứng dụng Nhạc trên thiết bị BlackBerry của mình. Nhạc
hiện đang phát sẽ xuất hiện ở phía trên cùng màn hình và bạn có thể nhấn vào biểu ngữ để truy cập các nút
điều khiển trình phát nhạc.

1. Trong ứng dụng Nhạc, hãy nhấn vào một bài hát, album hoặc danh sách phát để nghe.
2. Để xem các nút điều khiển trình phát nhạc, hãy nhấn vào bất cứ nơi nào trên màn hình.

• Để phát một bài hát, hãy nhấn .
• Để tạm dừng một bài hát, hãy nhấn .
• Để bỏ qua đến bài hát trước đó, hãy nhấn .
• Để bỏ qua đến bài hát kế tiếp, hãy nhấn .