Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Hình ảnh tôi vừa mới chụp đang ở đâu?

background image

Hình ảnh tôi vừa mới chụp đang đâu?

Ghi chú: Máy ảnh có thể không sử dụng được tùy thuộc vào model thiết bị BlackBerry của bạn.

Nếu thiết bị của bạn sử dụng công nghệ BlackBerry Balance, bạn sẽ có một ứng dụng Máy ảnh trong vùng
cá nhân và một ứng dụng khác trong vùng công việc của mình. Ảnh và video được ghi lại bằng máy ảnh
trong vùng cá nhân sẽ được lưu vào vùng cá nhân của bạn. Tất cả các tập tin được lưu vào thẻ nhớ ngoài
của bạn cũng được lưu vào vùng cá nhân của bạn. Ảnh và video được ghi lại bằng ứng dụng Máy ảnh trong
vùng công việc sẽ được lưu vào vùng công việc của bạn. Chỉ có thể truy cập được vào tập tin đính kèm, kể
cả tập tin ảnh và video, được lưu từ email công việc trong vùng công việc.

Ví dụ: trong BBM vốn là một ứng dụng cá nhân, để tạo ảnh hồ sơ, bạn có thể sử dụng ảnh đã chụp bằng
máy ảnh trong vùng cá nhân của mình hoặc ảnh mà bạn đã tải về từ một email gửi đến tài khoản email cá
nhân. Bạn không thể sử dụng ảnh đã chụp bằng máy ảnh trong vùng công việc của mình hoặc ảnh mà bạn
đã tải về từ một email được gửi tới tài khoản công việc của bạn. Ứng dụng cá nhân không thể truy cập được
vào ảnh và tài liệu trong vùng công việc của bạn.

Ghi chú: Trong vùng công việc của bạn, nếu bạn nhấn biểu tượng máy ảnh ở dưới cùng của màn hình ,
ứng dụng Máy ảnh từ vùng cá nhân của bạn sẽ mở ra trong vùng công việc. Để mở máy ảnh trong vùng công
việc của bạn, hãy nhấn biểu tượng ứng dụng Máy ảnh trên màn hình chính.

Năng suất và công việc

Hướng dẫn sử dụng

268