Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Xử lý sự cố: Vùng công việc và BlackBerry Balance

background image

Xử sự cố: Vùng công việc BlackBerry Balance

Điện thoại của tôi bị cách ly

Nếu thiết bị BlackBerry của bạn bị cách ly, bạn sẽ nhận được thông báo rằng bạn không thể truy cập vào
vùng công việc cho đến khi bạn giải quyết xong vấn đề. Khi thiết bị của bạn bị cách ly, bạn không thể truy
cập vào tập tin hay email trong mạng của tổ chức từ thiết bị của mình, nhưng bạn có thể truy cập vào tập
tin được lưu trên thiết bị trong vùng công việc của bạn. Nếu thiết bị bị cách ly, người quản trị của bạn có
thể xóa bỏ một số hoặc toàn bộ dữ liệu trên thiết bị của bạn.

Ghi chú: Thiết bị có thể chỉ bị cách ly khi tài khoản làm việc trên thiết bị được liên kết với giải pháp Quản lý
di động doanh nghiệp (EMM) từ BlackBerry.

Để gỡ bỏ việc thiết bị bị cách ly, hãy thử thực hiện các bước sau:

Nếu các dịch vụ không được kích hoạt đúng trên thẻ SIM trong thiết bị của bạn, hãy thử dùng một thẻ
SIM khắc hoặc thay đổi gói dịch vụ không dây của bạn.

Nếu thiết bị của bạn đang chạy trên phiên bản BlackBerry 10 OS không được tổ chức của bạn hỗ trợ,
hãy liên hệ với người quản trị của bạn để cập nhật lên phiên bản được hỗ trợ.

Nếu giải pháp EMM từ BlackBerry phát hiện ra rằng tính năng bảo mật trong thiết bị của bạn bị xâm
phạm, hãy liên hệ với người quản trị để biết thông tin về cách cài đặt lại BlackBerry 10 OS.

Nếu bạn vẫn không thể mở khóa vùng công việc của mình, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.