Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Thu thập và tổ chức công việc, ghi chú, và nhiều hơn nữa với ứng dụng Remember

background image

Thu thập tổ chức công việc, ghi chú, nhiều hơn nữa với ứng dụng Remember

Nếu bạn đang lập kế hoạch một chuyến đi đến Paris, bạn có thể tạo một thư mục có tên là "My Trip to
Paris" trong ứng dụng Remember. Khi đang duyệt Internet trên thiết bị của mình, bạn có thể gửi các trang
web có liên quan đến chuyến đi vào thư mục trên. Khi bạn nhớ một điều gì đó cần làm trước chuyến đi, bạn
có thể thêm mục công việc phải làm vào thư mục đó, và thêm ngày hết hạn để bạn không quên nó. Tất cả
những gì bạn cần phải nhớ về chuyến đi đều nằm cùng một chỗ.

Năng suất và công việc

Hướng dẫn sử dụng

269

background image

Ứng dụng Remember được thiết kế để đồng bộ hóa với các tài khoản mà bạn thêm vào thiết bị BlackBerry
của mình. Nếu bạn thêm một tài khoản email công việc vào thiết bị của mình, các nhiệm vụ, ghi chú và thư
được gắn cờ từ tài khoản công việc của bạn sẽ được giữ đồng bộ hóa với ứng dụng Remember. Nếu bạn
thêm một tài khoản Evernote vào thiết bị của mình, bạn có thể truy cập các sổ tay Evernote trong ứng dụng
Remember và đồng bộ hóa các thư mục Remember của bạn sang Evernote.