Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Thông báo pháp lý

background image

Thông báo pháp

©2015 BlackBerry. Mọi quyền được bảo lưu. BlackBerry® và các nhãn hiệu, tên cũng như các logo liên
quan là tài sản của BlackBerry Limited, đã được đăng ký và/hoặc sử dụng tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác
trên khắp thế giới.

Adobe và Flash là các thương hiệu của Adobe Systems Incorporated. Android, Gmail, và YouTube là các
nhãn hiệu của Google Inc. Apple, iCal, iPhone và Mac là các nhãn hiệu của Apple Inc. Bluetooth là nhãn
hiệu của Bluetooth SIG. Box là thương hiệu của Box, Inc. DLNA Certified là nhãn hiệu của Digital Living
Network Alliance. Evernote là thương hiệu của Evernote Corporation. Facebook là nhãn hiệu đã đăng ký của
Facebook, Inc. GSM là nhãn hiệu của GSM MOU Association. HDMI là thương hiệu HDMI Licensing, LLC.
IBM Notes và IBM Notes Traveler là các nhãn hiệu của International Business Machines Corporation. joyn
is a trademark of GSMA. LinkedIn là nhãn hiệu của LinkedIn Corporation. Microsoft, ActiveSync, Excel,
Outlook, PowerPoint, và Windows là các nhãn hiệu của Microsoft Corporation. Porsche Design là nhãn hiệu
từ Dr. Ing. H.C.F. Porsche Aktiengesellschaft. QR Code là thương hiệu của DENSO WAVE INCORPORATED
tại Nhật Bản và các quốc gia khác. Sina Weibo là thương hiệu của Beijing Sina Internet Information Service
Co. Ltd. Sorenson Spark là nhãn hiệu của Sorenson Media, Inc. Twitter là nhãn hiệu của Twitter, Inc.
Miracast, Wi-Fi, và Wi-Fi Protected Setup là các nhãn hiệu của Wi-Fi Alliance. Cisco WebEx và WebEx là
các thương hiệu của Cisco Systems, Inc. và/hoặc các công ty con của họ tại Hoa Kỳ và một số quốc gia
khác. Tất cả những nhãn hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

Tài liệu này bao gồm tất cả các tài liệu được kết hợp theo tham chiếu ở đây, chẳng hạn như tài liệu được
cung cấp hoặc sẵn có trên trang web của BlackBerry, và sẽ được cung cấp hoặc được cho phép truy cập
theo "NGUYÊN TRẠNG" và "SẴN DÙNG" mà không có điều kiện, xác nhận, bảo đảm, đại diện, hay bảo hành
thuộc bất kỳ loại nào bởi BlackBerry Limited và các công ty liên kết của BlackBerry Limited ("BlackBerry")
và BlackBerry không nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với bất cứ sự thiếu chính xác, lỗi hoặc sự bỏ qua
do đánh máy, về kỹ thuật hoặc những lỗi khác trong tài liệu này. Để bảo vệ thông tin độc quyền và bí mật
và/hoặc bí mật thương mại của BlackBerry, tài liệu này có thể mô tả một số khía cạnh về công nghệ của
BlackBerry bằng những thuật ngữ chung chung. BlackBerry có quyền thỉnh thoảng thay đổi thông tin có
trong tài liệu này; tuy nhiên, BlackBerry không cam kết cung cấp bất kỳ thay đổi, cập nhật, cải tiến, hoặc
những bổ sung khác đối với tài liệu này cho bạn một cách kịp thời hoặc BlackBerry có thể không cung cấp
gì.

Tài liệu này có thể có những tham chiếu đến các nguồn thông tin, phần cứng, phần mềm, sản phẩm hoặc
dịch vụ của bên thứ ba bao gồm các thành phần và nội dung như là nội dung được bảo hộ bởi bản quyền và/
hoặc các trang web của bên thứ ba (gọi chung là "Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba"). BlackBerry không
kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với, bất kỳ sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm
nhưng không giới hạn trong nội dung, độ chính xác, sự tuân thủ luật bản quyền, tính tương thích, hiệu suất,
tính tin cậy, tính hợp pháp, tính thích hợp, các liên kết, hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của sản phẩm và
dịch vụ của bên thứ ba. Việc bao gồm một tham chiếu đến sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba trong tài
liệu này không được hiểu ngầm như là sự xác nhận của BlackBerry đối với sản phẩm và dịch vụ của bên thứ
ba hoặc chính bản thân bên thứ ba theo bất kỳ cách nào.

Thông báo pháp lý

Hướng dẫn sử dụng

291

background image

NGOẠI TRỪ TRONG PHẠM VI RÕ RÀNG BỊ CẤM BỞI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH TRONG ĐỊA HẠT CỦA
BẠN, TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN, XÁC NHẬN, BẢO ĐẢM, ĐẠI DIỆN, HOẶC BẢO HÀNH THUỘC BẤT KỲ LOẠI
NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ ĐIỀU KIỆN, XÁC NHẬN,
BẢO ĐẢM, ĐẠI DIỆN HAY BẢO HÀNH VỀ ĐỘ BỀN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH HOẶC VIỆC SỬ
DỤNG CỤ THỂ, KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, PHẨM CHẤT BÁN ĐƯỢC, SỰ KHÔNG VI PHẠM, CHẤT
LƯỢNG THỎA MÃN, HOẶC QUYỀN LỢI, PHÁT SINH TỪ MỘT LUẬT LỆ HOẶC PHONG TỤC, HOẶC QUÁ
TRÌNH MUA BÁN HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TÀI LIỆU HOẶC VIỆC SỬ
DỤNG TÀI LIỆU, HOẶC HIỆU SUẤT HOẶC VIỆC KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC HIỆU SUẤT CỦA BẤT KỲ PHẦN
MỀM, PHẦN CỨNG, DỊCH VỤ NÀO, HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA NÀO ĐƯỢC
THAM CHIẾU Ở ĐÂY, SẼ ĐƯỢC LOẠI TRỪ BẰNG VĂN BẢN NÀY. BẠN CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN
KHÁC, CÁC QUYỀN NÀY KHÁC NHAU TÙY THEO TIỂU BANG HOẶC TỈNH. MỘT SỐ ĐỊA HẠT CÓ THỂ
KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN ĐỐI VỚI NHỮNG BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NGẦM
ĐỊNH. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, MỌI BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NGẦM ĐỊNH
LIÊN QUAN ĐẾN TÀI LIỆU NÀY TRONG PHẠM VI CHÚNG KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ NHƯ ĐÃ NÊU
TRÊN, NHƯNG CÓ THỂ ĐƯỢC GIỚI HẠN, SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN BẰNG VĂN BẢN NÀY TRONG CHÍN MƯƠI
(90) NGÀY KỂ TỪ NGÀY BẠN CÓ ĐƯỢC TÀI LIỆU NÀY HOẶC MỤC LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA TUYÊN BỐ LẦN
ĐẦU TIÊN.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH TRONG ĐỊA HẠT CỦA BẠN CHO PHÉP, TRONG
MỌI TRƯỜNG HỢP, BLACKBERRY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO
LIÊN QUAN ĐẾN TÀI LIỆU NÀY HOẶC VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU NÀY, HOẶC HIỆU SUẤT HOẶC VIỆC
KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC HIỆU SUẤT CỦA BẤT KỲ PHẦN MỀM, PHẦN CỨNG, DỊCH VỤ NÀO, HOẶC BẤT KỲ
SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA NÀO ĐƯỢC THAM CHIẾU Ở ĐÂY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG
GIỚI HẠN BẤT KỲ SỰ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, HỆ QUẢ, LÀM MẪU, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT,
TRỪNG PHẠT, HOẶC NHỮNG ĐỀN BÙ, THIỆT HẠI DO TỔN THẤT LỢI NHUẬN HOẶC THU NHẬP, KHÔNG
THỰC HIỆN BẤT KỲ KHOẢN TIẾT KIỆM TRÔNG CHỜ, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT THÔNG TIN KINH
DOANH, MẤT CƠ HỘI KINH DOANH, HOẶC LỖI HOẶC MẤT DỮ LIỆU, KHÔNG CHUYỂN HOẶC NHẬN
ĐƯỢC BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO, CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ ỨNG DỤNG NÀO ĐƯỢC SỬ DỤNG
CÙNG VỚI CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA BLACKBERRY, CHI PHÍ CHO THỜI GIAN CHẾT, VIỆC
KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA BLACKBERRY HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO
TRONG ĐÓ HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ SỬ DỤNG MẠNG NÀO, CHI PHÍ CHO HÀNG HÓA THAY THẾ, CHI PHÍ
BẢO HIỂM, CƠ SỞ HOẶC DỊCH VỤ, CHI PHÍ VỐN, HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI VỀ TIỀN KHÁC, BẤT KỂ
NHỮNG THIỆT HẠI NÀY CÓ ĐƯỢC DỰ TÍNH TRƯỚC HAY KHÔNG, VÀ NGAY CẢ KHI BLACKBERRY ĐÃ
ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA NHỮNG THIỆT HẠI NÀY.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH TRONG ĐỊA HẠT CỦA BẠN CHO PHÉP,
BLACKBERRY SẼ KHÔNG CÓ BẤT KỲ NGHĨA VỤ HOẶC TRÁCH NHIỆM NÀO THEO HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT,
HOẶC NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHÁC ĐỐI VỚI BẠN, BAO GỒM TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SỰ BẤT CẨN HOẶC
TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT.

CÁC GIỚI HẠN, LOẠI TRỪ, VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM Ở ĐÂY SẼ ÁP DỤNG: (A) BẤT KỂ BẢN CHẤT
CỦA NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG, ĐÒI HỎI, HOẶC HÀNH ĐỘNG BỞI BẠN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI
HẠN TRONG VIỆC VI PHẠM HỢP ĐỒNG, SỰ BẤT CẨN, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HOẶC
BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC VÀ SẼ VẪN CÒN TỒN TẠI SAU MỘT VI PHẠM HOẶC NHỮNG VI

Thông báo pháp lý

Hướng dẫn sử dụng

292

background image

PHẠM CƠ BẢN HOẶC VIỆC KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH QUAN TRỌNG CỦA THỎA THUẬN NÀY HOẶC
BẤT KỲ BIỆN PHÁP NÀO CÓ Ở ĐÂY; VÀ (B) ĐỐI VỚI BLACKBERRY VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, NGƯỜI
THỪA KẾ, NGƯỜI ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG, ĐẠI LÝ, NHÀ CUNG CẤP CỦA BLACKBERRY (BAO GỒM CẢ
NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG), CÁC NHÀ PHÂN PHỐI ĐƯỢC BLACKBERRY ỦY QUYỀN (BAO GỒM CẢ
CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG) VÀ CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ VÀ CÁC
NHÀ THẦU ĐỘC LẬP.

NGOÀI NHỮNG GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ ĐƯỢC NÊU Ở TRÊN, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, KHÔNG CÓ
BẤT KỲ GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NHÀ PHÂN PHỐI, NHÀ CUNG CẤP, NHÀ THẦU ĐỘC LẬP NÀO
CỦA BLACKBERRY HOẶC BẤT KỲ CÔNG TY LIÊN KẾT NÀO CỦA BLACKBERRY SẼ CHỊU BẤT KỲ TRÁCH
NHIỆM NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI LIỆU NÀY.

Trước khi đăng ký, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của bên thứ ba, bạn có trách
nhiệm đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn đã đồng ý hỗ trợ tất cả các tính năng của họ. Một
số nhà cung cấp dịch vụ mạng có thể không cung cấp tính năng duyệt Internet với thuê bao đăng ký
BlackBerry® Internet Service. Hãy liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để kiểm tra về tính sẵn dùng,
dịch vụ phủ sóng, các gói dịch vụ và các tính năng. Việc cài đặt hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của
bên thứ ba cùng với các sản phẩm và dịch vụ của BlackBerry có thể yêu cầu một hoặc nhiều li-xăng sáng
chế, nhãn hiệu, bản quyền, hoặc các li-xăng khác để tránh vi phạm các quyền của bên thứ ba. Bạn phải tự
mình chịu trách nhiệm xác định xem có nên sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba hay không và có
cần bất kỳ li-xăng nào của bên thứ ba để sử dụng không. Nếu cần, bạn có trách nhiệm xin cấp những li-
xăng này. Bạn không nên cài đặt hoặc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba cho tới khi có được
những li-xăng cần thiết. Mọi sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp cùng với các sản phẩm và
dịch vụ của BlackBerry được cung cấp cho sự tiện lợi của bạn và được cung cấp như "HIỆN TRẠNG" mà
không có bất kỳ điều kiện, xác nhận, bảo đảm, đại diện, hoặc bảo hành, rõ ràng hoặc ngụ ý, thuộc bất kỳ
loại nào từ BlackBerry và BlackBerry không nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào liên quan tới chúng. Việc sử
dụng các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba sẽ được điều chỉnh bởi và bạn phải đồng ý với các điều khoản
của các hợp đồng li-xăng riêng và những thỏa thuận khác áp dụng với các bên thứ ba, ngoại trừ trong phạm
vi được bao gồm rõ ràng bởi một li-xăng hoặc thỏa thuận khác với BlackBerry.

Các điều khoản sử dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của BlackBerry được nêu trong một hợp
đồng li-xăng riêng hoặc thỏa thuận khác với BlackBerry áp dụng với nó. KHÔNG CÓ GÌ TRONG TÀI LIỆU
NÀY ĐƯỢC SOẠN RA NHẰM THAY THẾ CHO BẤT KỲ THỎA THUẬN HOẶC BẢO HÀNH BẰNG VĂN BẢN
RÕ RÀNG NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI BLACKBERRY CHO NHỮNG PHẦN CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC
DỊCH VỤ NÀO CỦA BLACKBERRY KHÁC VỚI TÀI LIỆU NÀY.

Thông tin được cung cấp trong hướng dẫn này có thể được áp dụng cho các model điện thoại thông minh
sau:

RGE111LW

RGF111LW

Thông báo pháp lý

Hướng dẫn sử dụng

293

background image

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Vương quốc Anh

Xuất bản tại Canada

Thông báo pháp lý

Hướng dẫn sử dụng

294